کسب درآمد واقعی از اینترنت
کسب درآمد واقعی از اینترنت
پکیج رویایی کسب درآمد بدون یک ریال سرمایه اولیه

فقط کافیست یکبار امتحان کنید و نتیجه اعجاب انگیز این روش را نظاره گر باشید

» برای شروع کلیک کنیدتوصیه های بهداشتی برای حوله حمام

درمورد حوله حمام و ویژگی های آن چه می دانید و چه توصیه های بهداشتی را برای آن باید درنظر بگیریم.

حوله حمام

هر یک از افراد خانواد ه باید حوله جد اگانه ای د اشته باشند چون اگر بصورت اتفاقی از حوله ها به صورت مشترک استفاد ه شود د ر صورت عد م رعایت نکات فوق احتمال انتقال آلود گی وجود د ارد .

از جمله لوازم بهد اشت فرد ی خصوصا پس از استحمام، حوله است که با برطرف کرد ن رطوبت پوست به نظافت کمک می کند ولی نکته مهم د ر استفاد ه از حوله حمام، رعایت بهد اشت آن است.

اگر شیوه شستشوی حوله د رست نباشد یا به شکل مناسبی خشک یا نگهد اری نشود ، می تواند مکان خوبی برای رشد و تکثیر میکروب ها باشد . چرا که رطوبت عامل مناسبی برای رشد میکروب ها و قارچ ها است، مثلا د ر قسمت هایی از پوست بد ن که بیشتر رطوبت د ارند ، از جمله کشاله ران، زیر بغل و بین انگشتان پا که مرطوب می ماند ، امکان رشد این میکروارگانیسم ها بیشتر است.

بنابراین نکته مهم، خشک کرد ن حوله د ر محل مناسب است که از انتقال آنها جلوگیری می کند و همچنین هر ۳-۲ روز یکبار یا هر زمان که حوله نمناک به نظر می رسد ، قبل از اینکه بد بو شود و یا د ر صورتیکه شما بیمار هستید ، باید حوله شستشو تعویض شود .

هر یک از افراد خانواد ه باید حوله جد اگانه ای د اشته باشند چون اگر بصورت اتفاقی از حوله ها به صورت مشترک استفاد ه شود د ر صورت عد م رعایت نکات فوق احتمال انتقال آلود گی وجود د ارد .

تجمع باکتری ها د ر محل مرطوب مثل کشاله ران یا بین انگشتان باعث می شود که چربی پوست تجزیه شود و بوی بد ی د ر آن محل ها ایجاد شود . د ر مورد حوله حمام هم اگر میکروب و چربی پوست د ر حوله باقی بماند و بصورت مرتب شسته نشود و به شیوه مناسب خشک نشود رشد و تکثیر باکتری ها باعث ایجاد بوی بد خواهد شد .

پس از استفاد ه از حوله نباید آن را د ر گوشه ای اند اخت یا د ر د اخل حمام یا محل نمناک قرار د اد ، بلکه د ر مکان مناسبی که هوا جریان د ارد و خصوصا د ر معرض نور خورشید است، نگهد اری شود .

د ر صورتیکه از خشک کن هم استفاد ه می شود ، باید برای خشک شد ن نهایی آنها را زیر نور خورشید و د ر معرض جریان هوا قرار د اد . د مای آب جهت شستشو برای از بین برد ن میکروب ها بهتر است بالای ۷۷-۷۵ د رجه سانتیگراد باشد و د ر صورتیکه بیمار هستید بهتر است از مواد ضد عفونی هم استفاد ه شود . ترجیحا حوله های حمام بصورت جد اگانه شستشو د اد ه شود ، خصوصا اگر فرد مبتلا به عفونت قارچی یا میکروبی پوست و یا زگیل است، برای پیشگیری از انتقال آن به سایر افراد حوله ها جد ا از سایر لباس ها شسته شود .

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>